DomůKnihyOd SRSVKALENDÁŘDokumentyDětiJUNIOŘI 12-15MládežPísničky Ruhi 3kontakt

STŘEDISKA VZDĚLÁVÁNÍ


Drazí přátelé,

 

Když se zamyslíme nad událostmi poslední doby, i nad tím, co nás ještě čeká, nemůžeme než si připomenout slova Světového domu spravedlnosti z dopisu Národním duchovním radám 12. prosince 2011:   „V mladých lidech světa se …skrývá zásobárna schopnosti přeměnit společnost, která čeká na využití.“

 

S radostí v srdci sledujeme úsilí přátel každého věku, kteří v jednotlivých oblastech získávají zkušenosti s vedením skupinek juniorské mládeže, doprovázejí jejich členy na cestě duchovního a intelektuálního vývoje a získávají stále větší důvěru v to, že jejich přispěním se tento svět stane lepším místem. Za účelem dalšího posílení tohoto procesu plánujeme v červenci tábor pro juniorskou mládež, na který jsou zváni všichni účastníci stávajících juniorských skupinek i jejich přátelé. Společně se budeme zamýšlet nad tím, jak usilování o znamenitost v tom, co děláme a co se učíme, přispívá ke zlepšení světa.

 

 Stejně tak je zdrojem naděje pro budoucnost neúnavné úsilí učitelů dětských hodin, které pečují o něžné rostlinky, které však vyrostou v silné stromy a budou rodit krásné ovoce a poskytovat svému okolí blahodárný stín. Vždyť pokud ve svém úsilí vytrvají, děti se za několik let budou moci účastnit skupinek juniorské mládeže a získávat systematické zkušenosti se službou lidstvu. A za další 3 roky pak mohou být připraveni zasvětit „několik let svého života tomu, aby poskytovali duchovní vzdělání nastupujícím generacím.“

 

 Příležitosti, které se nám v tomto směru otevírají, jsou vskutku nespočetné a jejich využití záleží jen na naší připravenosti. Proto se přátelé ve všech oblastech snaží nalézt ve svém okolí přátele, kteří by byli ochotni zapojit se do procesu budování komunity ve svých sousedstvích. Obrovský potenciál v tomto směru mají právě mladí lidé. Ve svém dopise z 8. února letošního roku, vyjadřuje Světový dům spravedlnosti svou radost nad tím, jak Bahá’í mládež i jejich vrstevníci horlivě přijímají zodpovědnost za napomáhání duchovnímu rozvoji lidí v jejich okolí. Jsme ujišťování, že úspěchy, kterých jsme všichni společně dosáhli v prvních dvou letech plánu, budou v jeho posledních letech a ve zbývajících letech prvního století Formativního věku zdaleka překonány. Za tímto účelem se Světový dům spravedlnosti rozhodl svolat 95 konferencí pro mládež, které v průběhu několika měsíců obejmou celou naši planetu a naplní ji novou duchovní energií.

 

Toto je obrovské požehnání nejen pro mladé, ale pro všechny Bahá’í věřící – každý z nás může k tomuto procesu nějakým způsobem přispět. Můžeme Bahá’í mládeži dodat důvěru a posílit jejich vizi přeměny společnosti. Možná máme ve svém okolí mladé lidi, kteří zatím ještě o Víře vědí jen velmi málo anebo vůbec nic, ale mají touhu změnit svět k lepšímu. I oni se konferencí mohou zúčastnit, budeme-li je efektivně doprovázet. Můžeme také finančně podpořit mladé přátele, kteří nemají dostatek prostředků na cestu.  A v neposlední řadě se všichni můžeme připojit k modlitbám Světového domu spravedlnosti za to, aby Odvěká Krása „z řad roztěkaného a zmateného lidstva vyzvedla čisté duše obdařené jasným zrakem: mládež, jejíž bezúhonnost a poctivost nepoškozuje lpění na chybách ostatních a kterou neochromují žádné vlastní nedostatky; mládež, která bude vzhlížet k Mistrovi a „přivede ty, kterým byl odpírán přístup, do kruhu důvěrných přátel“; mládež, jejíž vědomí chyb, které společnost má, ji bude pobízet k práci na její transformaci, a nikoli k tomu, aby se od ní distancovala; a mládež, která bez ohledu na to, co ji to bude stát, odmítne přecházet nepravosti, jež jsou vtěleny do mnoha podob, a která namísto toho bude usilovně pracovat, aby „světlo spravedlnosti mohlo svou září zalít celý svět. “

 

S láskou,

 

Správní rada Středisek vzdělávání


(14.6.2013)


STŘEDISKA VZDĚLÁVÁNÍ
 

Drazí přátelé,

Správní rada středisek vzdělávání by se s Vámi chtěla podělit o povzbuzující zprávy z celé naší země. Mezi nejradostnější z nich určitě patří systematické úsilí, modlitby a intenzivní proces učení se, který směřuje k tomu, abychom nalezli vnímavé mladé lidi, kteří budou ochotni zapojit se do společného úsilí o přeměnu světa a „věnovat svůj čas a energii, talent a schopnosti službě svým společenstvím“. V různých místech naší země přátelé získávají zkušenosti s navazováním přátelství a doprovázení mladých lidí při jejich prvních krocích služby. Další lidé věnují své úsilí přímo juniorské mládeži a dětem a pomáhají jim tak rozvíjet jejich vrozený potenciál a připravovat je na to, že i oni převezmou zodpovědnost za přeměnu společnosti.

Neméně důležitá je skutečnost, že se přátelé snaží vytvořit prostor k zamýšlení se nad tím, co se doposud naučili a jak svoji zkušenost dále rozvíjet. Například učitelé dětských hodin v Jihomoravské oblasti se začali pravidelně scházet, vyměňovat si vzájemné zkušenosti, společně se učit a plánovat další kroky, které jim umožní posunout se zase o něco dál.

Ať už je však služba, do které jsme zapojeni jakákoliv, nikdy nesmíme zapomenout na obrovskou moc a vliv duchovní pomoci, kterou přivoláme nejenom našim úsilím, ale i modlitbami. V tomto nám zajisté bude pomáhat i nově vydaná modlitební knížka v češtině, kterou můžeme mít stále u sebe, modlit se z ní s našimi přáteli, případně ji použít jako krásný dárek.

Doufáme, že pro Vás budou zprávy týkající se duchovní výchovy dětí, posilování juniorské mládeže a práce animátorů a učitelů dětských hodin, které najdete na stránkách jednotlivých oblastí, stejně inspirující, jako byly pro nás, a těšíme se na Vaše budoucí příspěvky.

S láskou,

Správní rada středisek vzdělávání

(15.3.2013)


STŘEDISKA VZDĚLÁVÁNÍ


Drazí přátelé,

 

 

V dopise Národním duchovním radám z 12. 12. 2011 vyjádřil Světový dům spravedlnosti radost nad rozsahem úsilí „jež [přátelé] vyvíjejí v každé zemi, aby v ještě větší míře dodali životní sílu procesu středisek vzdělávání“.

Všichni se společně učíme, jak využívat kurzy posloupnosti k tomu, aby nás doprovázely na stezce služby. Učíme se, jak ustavit a vést ústřední aktivity, zveme na stezku služby své přátele, pečujeme o duchovní výchovu dětí, snažíme se duchovně posílit juniorskou mládež a využít její kypící energie a v neposlední řadě vyhledáváme mladé lidi, kteří pocítí „touhu věnovat svůj čas a energii, talent a schopnosti službě svým společenstvím.“

V dnešním čísle bychom se s Vámi rádi podělili o některé radostné zprávy z našeho společenství.

V Jihomoravské oblasti se přátelé stále intenzivně věnují duchovní výchově dětí – k existujícím dětským hodinám v nedávné době přibyla skupinka, vlastně spíš skupina dětí ze Strachotína, která čítá 16 dětí! Dále se přátelé na různých místech naší země zaměřují na duchovní posílení juniorské mládeže – skupinka juniorů v Bystrci (sousedství v Brně) například získala zkušenosti s projektem služby, který si její účastníci sami naplánovali a vykonali. Další radostnou zprávou je otevření nové skupinky juniorské mládeže v Jablonci. V Roztokách se konal denní tábor pro juniory, podobný tábor se nyní připravuje v sousedství Máj v Českých Budějovicích.

Na závěr bychom se s Vámi chtěli podělit o následující povzbudivý citát z letošního Ridvánového poselství: „Vzdáváme díky Bohu, že vy – společenství Jeho Největšího Jména – prostřednictvím síly Jeho Slova pečujete o prostředí, ve kterém může vzkvétat skutečné porozumění. Dokonce i ti, kteří kvůli této Víře trpělivě snášejí pobyt ve vězení, svými nezměrnými oběťmi a neochvějností dávají v soucitných srdcích rozkvétat „hyacintům poznání a moudrosti“. Po celé zeměkouli se horlivé duše zapojují do práce na budování nového světa prostřednictvím systematického zavádění jednotlivých ustanovení Pětiletého plánu do života. Jeho rysy jsou tak dobře chápány, že necítíme potřebu se zde o nich dále vyjadřovat. Na Prahu Přeštědré Prozřetelnosti pronášíme své úpěnlivé prosby za tím cílem, aby byla pomoc Nejvyššího Zástupu udělena každému z vás, kdo přispívá k pokroku Plánu. Je naší horoucí touhou, kterou posilovalo sledování vašeho oddaného úsilí v průběhu loňského roku, abyste vystupňovali své sebejisté uplatňování znalostí, které získáváte prostřednictvím zkušeností. Nyní není času na váhání; příliš mnoho lidí si není nového úsvitu vědomo. Kdo, když ne vy však může předávat božské poselství? „Při Bohu,“ prohlašuje Bahá’u’lláh, když odkazuje na tuto Věc, „toť kolbiště hlubokého porozumění a odpoutání, zření a duchovního povznesení, kde nemůže nikdo popohánět své válečné oře vyjma udatných jezdců Milosrdného, kteří zpřetrhali veškeré připoutání ke světu bytí.“

(Ridvánové poselství, 2012)

Přejeme Vám spoustu Bahá’u’lláhova požehnání ve Vašem každodenním úsilí sloužit Věci.

S láskou,

Správní rada Středisek vzdělávání


(20.12.2012)STŘEDISKA VZDĚLÁVÁNÍ


Milí přátelé,

 

následující zprávy se věnují programu duchovního posílení juniorské mládeže. Rozšiřování tohoto programu poskytuje podnět k pokroku jednotlivých oblastí (klastrů) a přispívá k rozvoji studijních kroužků a dětských hodin. Věříme, že se více a více přátel bude chtít zapojit do této úžasné služby a bude zakoušet radost, kterou přináší práce s tak vnímavou populací, jakou je mládež ve věku 12 – 15 let. Obraťte se prosím na Správní radu středisek vzdělávání – rádi zorganizujeme školení nebo pomůžeme s otevřením skupinky.

S mnoha pozdravy,

Správní rada středisek vzdělávání

Kontakt: srsv@bahai.cz


(30.9.2012)
STŘEDISKA VZDĚLÁVÁNÍ

Při analyzování překotných změn, ke kterým v těchto dnech ve světě dochází, identifikují Bahá’í dva souběžné procesy probíhající na všech úrovních -  na vesnici, ve městě, na úrovni jednotlivých národů i globální společnosti. Na jedné straně je zřejmé, že lidská společnost trpí procesem desintegrace (rozkladu), který se projevuje válkami, terorismem, chaosem, fyzickou a psychickou nejistotou a velmi rozšířenými problémy materiální chudoby. Na straně druhé posouvají síly integrace jednotlivce a skupiny k přijetí nových hodnot, nových forem organizace a vhodných struktur, které mohou položit základ ustanovení nového společenského řádu. Hlavním cílem Ruhi institutu je stát se jakýmsi řečištěm, jehož prostřednictvím mohou být duchovní síly dnešní doby uplatněny v životě velkého množství lidí a mohou je posilovat k tomu, aby přispívali k ustavení nové světové civilizace. (Převzato z www.ruhi.org)

Na této stránce věnované střediskům vzdělávání se s vámi budeme dělit o informace týkající se procesu transformace - přeměny jednotlivce i společnosti - a o poznatky a zkušenosti, které přátelé na celém světě získávají v procesu zahrnujícím činnost, hodnocení, konzultaci a studium.


(30.11.2011)


ŠKOLENÍ NA RUHI 5

Správní rada Středisek vzdělávání by chtěla srdečně pozvat přátele, kteří mají zájem vykonávat cennou službu jako animátoři skupinek juniorské mládeže nebo pomáhat s jejich vedením, na školení na Ruhi knihu 5.

Termín školení: 8. - 10. května a 22. - 24. května 2009 (celkem 6 dnů)Školitel: Elham Ettehadieh z Rakouska
Místo: bude potvrzeno (pravděpodobně Středočeská oblast)

Termín registrace: 31.3.2009 (na srsv@bahai.cz nebo 607 237 210 - Irena)

Školení bude probíhat v angličtině. Knihy budou k dispozici v angličtině a v češtině.

Věříme, že školení pomůže účastníkům v jejich snahách "pomáhat mladým lidem budovat silnou mravní identitu v raných letech jejich dospívání a dodávat jim sílu, aby přispívali k blahobytu svých společenství."

S mnoha pozdravy,

Správní rada Středisek vzdělávání

(10.3.2009)
 

 

 

Drazí přátelé a spolupracovníci J

Chtěli bychom vás všechny co nejsrdečněji pozdravit a podělit se s Vámi o novinky a zkušenosti získané v uplynulých měsících.

Snad největší novinkou je, že všechny tři prioritní oblasti v České republice zahájily v letošním roce tříměsíční cykly plánování, činnosti a vyhodnocení, které budou nyní určovat rytmus jejich dalšího rozvoje. Každá taková fáze je zahájena několika dny intenzivních aktivit přímého učení Víry, po které následuje fáze konsolidační, v rámci které přátelé prohlubují Víru nových věřících nebo rozvíjejí získané kontakty a dále učí Víru. V průběhu této doby lze povzbudit aktivitu přátel v oblasti jednodenní soustředěnou činností, zaměřenou na přímé učení Víry, domácí návštěvy nových věřících, dělení se o duchovní témata v našich každodenních konverzacích a tak dále.

V podzimních měsících proběhly intenzivní fáze učení Víry ve všech prioritních oblastech – Střední Čechy, Jižní Čechy a Jižní Morava - a to za podpory přátel z různých koutů České republiky i ze Slovenska. To, že v  průběhu intenzivních a konsolidačních fází našlo 5 duší svou cestu k Bahá’u’lláhovi, zdaleka není jediným povzbudivým výsledkem. Snad ještě větší radost nám přinese, když vidíme, jak se tito lidé přirozeně zapojují do procesu růstu a do aktivit učení Víry, nebo když pozorujeme, jak mládež i starší věřící, „kteří vstupují na pole učení Víry s rozechvělým strachem“ se ocitá v situacích, „kdy je podpírají utvrzení na všech stranách“,  „stávají se bezprostředními svědky síly Boží pomoci“ a „dosahují výsledků, které daleko převyšují jejich očekávání.“ Neméně povzbuzující je pozorovat, jak se Bahá’í společenství stále více otevírá okolnímu světu a přirozeně do svých aktivit zahrnuje nebahá’í přátele, kteří nezřídka povstávají ke službě spolu s Bahá’í věřícími.

Rádi bychom nyní poukázali na to, že všechny tyto pro nás stále ještě nové aktivity poskytují „spolupracovníkům“, tedy přátelům zapojených do procesu středisek vzdělávání, spoustu příležitostí, jak využít nových dovedností získaných při studiu kurzů Ruhi institutu a dále si je prohloubit. Školení, které pro mnohé z nás bylo zpočátku často spíše akademické nebo teoretické povahy, pak nabývá zcela jiného významu a pomáhá přátelům povstat a kráčet stezkou služby Věci.

Na závěr bychom chtěli znovu připomenout radostnou novinku o tom, že v únoru budeme mít příležitost připojit se k věřícím z celého světa a zúčastnit se jedné z 41 konferencí, abychom „oslavili skvělé činy, jež se během Plánu vykonaly“ a abychom „rokovali o jeho současných naléhavých požadavcích“. V současné době je celkem na konferenci zaregistrováno přes 2500 lidí, z toho 70 věřících z naší země a další přátelé svou účast ještě zvažují.

Můžeme se společně těšit, že duchovní energie a  inspirace získaná na této konferenci se projeví v činech služby, které zaplní stránky našeho příštího zpravodaje.

S láskou,

Vaše Správní rada středisek vzdělávání

(20.12.2008)