DomůKnihyOd SRSVKALENDÁŘDokumentyDětiJUNIOŘI 12-15MládežPísničky Ruhi 3kontakt

RUHI 2 – POVSTAŇME KE SLUŽBĚ


ODDÍL: RADOST Z UČENÍ VÍRY


1. ČÁST

„Ó poutníku na stezce Boží! Přijmi svůj díl z oceánu Jeho milosti a nepřipravuj se o to, co leží skryto v jeho hlubinách. Buď z těch, kdož okusili jeho pokladů. Krůpěj z tohoto oceánu, svlaží-li vše v nebesích i na zemi, postačí je obohatit štědrostí Boha, Všemohoucího, Vševědoucího, Nadevše Moudrého. Dlaněmi sebezapření nabírejte z jeho životodárných vod a zkrápějte jimi vše stvořené, aby se očistilo ode všech hranic vytvořených člověkem a přistoupilo k mocnému Božímu stolci, k onomu oslnivému a svatému Místu.“


2. ČÁST

„Ó Mí služebníci! Mé svaté, Mé božsky ustanovené Zjevení lze připodobnit k oceánu, v jehož hlubinách se tají nesčíslné perly veliké ceny a nedostižného třpytu. Je povinností každého hledajícího pohnout se k činu a snažit se dosáhnout břehů tohoto oceánu, aby se mohl, úměrně k dychtivosti svého pátrání a k úsilí, které vynaložil, účastnit takového prospěchu, jaký byl předem určen v Božích neodvolatelných a skrytých Deskách.“


3. ČÁST

„Ó Mí služebníci! Jeden pravý Bůh je Mi svědkem! Tento největší, nevyzpytatelný a vzdouvající se oceán je od vás nedaleko, překvapivě nedaleko. Hle, je vám blíže než krev proudící vaší žilou! V okamžiku, budete-li si to přát, můžete dojít a účastnit se této nehynoucí přízně, této Bohem udělené milosti, tohoto nezničitelného daru, této nejmocnější a nevýslovné štědrosti.“


4. ČÁST

„Slovo Boží lze připodobnit k mladému stromku, jehož kořeny byly vsazeny do lidských srdcí. Je vaší povinností pečovat o jeho růst živou vodou moudrosti a posvěcených, svatých slov, aby jeho kořen pevně zapustil a větve se rozkošatily vysoko, až do nebe a výše.“


5. ČÁST

„Ó, kdybych jen mohl cestovat, třeba pěšky a v největší chudobě, do těchto krajů pozvedaje volání „Yá Bahá’u’l-Abhá“ ve městech, vesnicích, v horách, na pouštích a oceánech šířit duchovní učení! Běda však, nemohu tak učinit. Jak nesmírně je mi to líto! Dá Bůh, že vy toho dosáhnete.“


6. ČÁST

„Ó člověče dvojího vidění! Zavři jedno oko a otevři druhé. Zavři jedno vůči světu a všemu, co je v něm, a otevři druhé před posvěcenou krásou Milovaného.“

„Ó přátelé!
Neopusťte věčnou krásu pro krásu, která musí zemřít, a nevažte své náklonnosti na smrtelný svět prachu.“

„O synu slova!
Obrať svou tvář k Mé tváři a vzdej se všeho, vyjma Mne, neboť Má vláda je trvalá a Má říše nepomíjí. Kdybys hledal jiného nežli Mne, ba kdybys celý vesmír prohledal, tvá snaha bude marná.“

„Ó spřátelený cizinče!
Svíce tvého srdce je zapálena rukou Mé moci, nedus její plamen nepřátelskými větry sobectví a vášně. Pamatuj, že vzpomínka na Mne zhojí všechny tvé neduhy. Učiň z Mé lásky svůj poklad a važ si ho jako zřítelnice svých očí a jako života.“

„Odpoutání je jako slunce. V kterémkoliv srdci svítí, pak v něm zháší oheň žádostivosti a sobectví. Ten, jehož zrak je osvícený světlem porozumění, se zajisté odpoutá od světa a jeho pomíjejících věcí... Ať vás svět a jeho zkaženosti nezarmoutí. Šťastný je ten, jehož bohatství nenaplní marnivou slávou, ani chudoba smutkem.“


7. ČÁST

„Úsilí je potřebné, chceme-li Jej hledat, horlivost je potřebná, chceme-li se napít medu shledání s Ním. A když ochutnáme z tohoto poháru, zavrhneme svět.“

„ …neodpočívejte, nevyhledávejte klid, nepřipoutávejte se k pohodlí tohoto přechodného světa, osvoboďte se od každého připoutání a usilujte srdcem a duší být pevně usídleni v Království Božím. Získávejte nebeské poklady. Den po dni buďte více osvícení. Přibližujte se stále blíže a blíže k prahu jedinosti.“

„Dokud bytost nevstoupí do roviny oběti, je zbavena každé přízně a milosti. A tato rovina oběti je říší smrti k vlastnímu já, aby mohla potom skrz člověka zářit záře žijícího Boha.“


9. ČÁST

„Opásejte svá bedra úsilím, snad že přivedete své bližní k zákonu Boha, Nejmilosrdnějšího. Takový čin v očích Boha, Vlastníka všeho, Nejvyššího, vpravdě překonává všechny ostatní činy.“

„Při spravedlnosti Boží! Kdokoli v tento Den otevře ústa a vzpomene jméno svého Pána, bude obklopen zástupy Božího vnuknutí z nebe Mého jména, Vševědoucího, Nadevše Moudrého.“

„Kdokoli povstane, aby učil Naši Věc, musí se nutně oprostit od všeho pozemského a po všechen čas považovat vítězství Naší Víry za svůj nejvyšší cíl.“

„Buďte v roznášení Poselství Toho, jenž dal rozbřesknout se Jitru Božího vedení, nespoutaní jako vítr.“

„Až přijde vítězství, každý se prohlásí za věřícího a pospíší si k útočišti Víry Boží. Šťastní ti, kdož ve Věci pevně stáli za dnů zkoušek zasahujících celý svět a odmítli se uchýlit od Její pravdy.“

„Ó synu bytí! Zmiňuj se o Mně na Mé zemi, abych ve svém nebi vzpomenul na tebe, aby se potěšily Moje i tvoje oči.“ODDÍL: TÉMATA K PROHLUBOVÁNÍ ZNALOSTÍ O VÍŘE2. ČÁST

„Ó synu člověka! Miloval jsem tvé stvoření, stvořil jsem tě tedy. Proto Mě miluj, abych mohl jmenovat tvé jméno a naplnit tvou duši duchem života.“

„Dosvědčuji, ó můj Bože, že jsi mne stvořil, abych Tě poznal a uctíval. Doznávám v tomto okamžiku svou bezmocnost a Tvou moc, svou chudobu a Tvé bohatství. Není Boha kromě Tebe, Pomocníka v nebezpečí, skrze Sebe jsoucího.“

„Toto jest Den, kdy lidé byli zahrnuti nejznamenitější přízní Boží, Den, kdy vše stvořené bylo naplněno Jeho nejmocnější milostí. Je povinností všech národů světa urovnat vzájemné spory a v dokonalé jednotě a pokoji přebývat ve stínu Stromu Jeho péče a laskavé dobroty.“

„První a nejpřednější povinností předepsanou lidem vedle poznání Toho, jenž jest Věčná Pravda, je neotřesitelnost v Jeho Věci. Přimkněte se k ní a buďte z těch, jejichž mysl je pevně upnuta a ukotvena k Bohu.“

„Dávná Krása přijala řetězy okovů, aby se lidstvo mohlo vysvobodit ze svých pout, a souhlasila, že se stane vězněm této mocné Pevnosti, aby celý svět dosáhl pravé svobody. Do poslední kapky vypila pohár žalu, aby všechny národy na zemi došly trvalé radosti a byly naplněny štěstím. Toto jest z milosti vašeho Pána, Nejmilosrdnějšího, Slitovného. Přijali jsme ponížení, ó věřící v Jednotu Boží, abyste vy mohli být povýšeni, a trpěli jsme četným soužením, abyste vy prospívali a vzkvétali. On přišel znovu vystavět celý svět! Hle, jak ti, kteří přidružují k Bohu, Jej přinutili přebývat v tom nejopuštěnějším z měst!“

„Osviť naše srdce, obdař nás očima, které vidí, a ušima, které slyší.“

„Ó Pane! Poskytni Svá nekonečná požehnání a nechej zářit světlo Tvého vedení.“

„Odemkni brány pravého porozumění a nechej světlo víry nádherně zářit.“

„Osviť, Ó Pane, tváře Svých služebníků, aby Tě mohli spatřit . . .“

„Ó náš Pane! Obrať naše tváře k Tvé milosrdné tváři.“


3. ČÁST

„Ať se milovaní Boha shromáždí na jakémkoli místě a ať se setkají s kýmkoli, musí ve svém vztahu k Bohu a při velebení Jeho chvály a slávy prokazovat tolik pokory a odevzdanosti, aby každičký atom prachu v jejich stopách svědčil o hloubce jejich zbožnosti. Rozmluvy, jež tyto svaté duše vedou, mají být naplněny silou tak velikou, že se ony atomy jejím vlivem rozechvějí. Chovat se mají tak, aby si země, po níž kráčejí, nikdy nedovolila častovat je těmito slovy: „Mně nechť je dána přednost před vámi. Neboť hle, jak jsem trpělivá nesouc břemeno, jež na mne vložil hospodář. Jsem nástrojem neustále rozdávajícím všem bytostem požehnání, která mi svěřil Ten, jenž je Zdroj vší Milosti. Přes tuto čest, jež mi byla prokázána, a přes nesčíslné důkazy svědčící o mém bohatství – bohatství, jež uspokojuje potřeby celého stvoření – popatřte na míru mé pokory, pohleďte, jak s naprostou poddajností dovoluji, aby po mně šlapala chodidla lidí . . .“


4. ČÁST

„V tento Den nemůže Jeho Věci nic uškodit více, než různice a sváry Božích milovaných, jejich hádky, lhostejnost a odcizení. Opusťte je, skrze Boží sílu a s Jeho svrchovaným přispěním, a usilujte spojit lidská srdce v Jeho Jménu Sjednotitel, Vševědoucí, Nadevše moudrý.“

„Buďte v dokonalé jednotě. Nikdy se nerozhněvejte jeden na druhého. Milujte stvoření kvůli Bohu a ne kvůli jim samotným. Nikdy se nerozhněváte a nebudete netrpěliví, pokud je budete milovat kvůli Bohu. Lidstvo není dokonalé. V každé lidské bytosti jsou nedokonalosti a vy budete vždy nešťastní, pokud budete nahlížet na lidi samotné. Ale pokud pohlédnete směrem k Bohu, budete je milovat a chovat se k nim laskavě, protože svět Boha je světem dokonalosti a úplné milosti.“

„Přikazuji vám všem soustředit všechny myšlenky vašeho srdce na lásku a jednotu. Když se objeví myšlenka na válku, braňte se jí silnější myšlenkou míru. Myšlenka nenávisti musí být zničena mocnější myšlenkou lásky. Myšlenky na válku ničí veškerý soulad, blaho, klid a spokojenost. Myšlenky lásky vytvoří bratrství, mír, přátelství a štěstí.“

„Povstane-li mezi vámi jakákoli nesrovnalost, vizte Mne stát před sebou a přehlížejte chyby jeden druhého v zájmu Mého jména a na znamení lásky k Mé jasné a zářivé Věci.“

„Nedokonalé oko nahlíží na nedokonalosti. Oko zakrývající chyby se dívá směrem ke Stvořiteli duší. On je stvořil, vzdělává je a pečuje o ně, obdarovává je schopnostmi a životem, zrakem a sluchem, proto jsou znameními Jeho velikosti. Musíte všechny milovat a být ke všem laskaví, musíte se starat o chudé, chránit slabé, léčit nemocné, musíte učit a vzdělávat nevědomé.“

„Ó společníku Mého Trůnu!
Neposlouchej zlo a nehleď na zlo, neponižuj se, nevzdychej a neplač. Nemluv zlé, abys neslyšel zlo promlouvat k sobě, a nezvětšuj chyby druhých, aby tvoje vlastní se nezdály velké; nepřej si ponížení nikoho, aby tvé vlastní nebylo zjeveno všem. Žij pak dny svého života, které jsou méně než prchavá chvíle, s myslí neposkvrněnou, srdcem nezkaženýma s čistými myšlenkami, žij s posvěcenou přirozeností, tak abys svobodný a spokojený mohl odložit tuto smrtelnou schránku, vrátit se do mystického ráje a setrvat ve věčném království navěky.“

„Některá existující stvoření mohou žít osamoceně. Například strom může žít bez pomoci a spolupráce ostatních stromů. Některá zvířata jsou samotářská a vedou život odděleně od svého druhu. Ale pro člověka je toto nemožné. V jeho životě a bytí jsou spolupráce a společnost základní potřebou. Prostřednictvím společnosti a setkávání nacházíme štěstí a rozvoj - jak individuální, tak kolektivní.“

„ . . . když se setkají, musí otočit své tváře ke Království na Výsostech a žádat o pomoc z Říše Slávy. Poté musí začít s naprostou oddaností, zdvořilostí, důstojností, starostlivostí a umírněností vyjadřovat své názory. V každé záležitosti musí hledat pravdu a netrvat na svém vlastním názoru, protože tvrdohlavost a setrvávání na svém vlastním názoru nakonec povede k neshodě a sporu a pravda zůstane skryta. Ctění členové musí s naprostou svobodou vyjadřovat své vlastní myšlenky a v žádném případě není dovoleno, aby někdo snižoval myšlenku někoho jiného. Nikoli, musí s umírněností předložit pravdu, a kdyby povstaly rozdílnosti v názorech, musí převládnout většinový názor a všichni ho musí uposlechnout a podřídit se většině.“

„Nejvyšší potřebou lidstva je vzájemná spolupráce. Čím silnější jsou pouta družnosti a solidarity mezi lidmi, tím větší bude síla budování a úspěchů ve všech sférách lidské činnosti.“


5. ČÁST

„Při mém životě a Mé Věci! Kolem jakéhokoliv obydlí, do kterého vstoupí přátelé Boha, a ze kterého povstane jejich volání, jež chválí a oslavuje Pána, budou kroužit duše pravých věřících a všichni oblíbení andělé.“

„Každé setkání, které se koná za účelem jednoty a shody, povede ke změně cizinců na přátele, nepřátel na společníky, a ‘Abdu’l-Bahá bude ve svém srdci a duši na takovém setkání přítomen.“

„Doslechli jsme se, že máš v úmyslu čas od času ozdobit váš dům Bahá’í setkáním, na kterém budou někteří Bahá’í oslavovat Všeslavného Pána... Věz, že pokud tak učiníš, onen pozemský dům se stane domem nebeským a ta stavba z kamene se stane shromážděním ducha.“

„Náleží přátelům, ať se nachází v jakékoli zemi, aby se společně shromažďovali na setkáních a na nich hovořili moudře a výmluvně a četli verše Boží; neboť to jsou Slova Boží, která zapalují oheň lásky a rozněcují ho.“

„Pořádejte setkání a čtěte a zpívejte nebeská učení, aby toto město mohlo být osvětleno světlem skutečnosti a tato země se stala silou Ducha Svatého skutečným rájem, neboť tento cyklus je cyklem Slavného Pána a melodie jednoty a solidárnosti lidského světa musí doletět k uším Východu a Západu.“

„Dnes náleží všem, aby se zřekli zmínky o všem ostatním a nevěnovali pozornost žádným věcem... nechť soustředí všechny své myšlenky, všechna svá slova, na učení Věci Boží a šíření Víry Boží a na inspirování všech, aby se přizdobili vlastnostmi Boha; na lásku k lidstvu; na to, aby byli čistí a svatí ve všech věcech a neposkvrnění ve svém veřejném i soukromém životě; na to, aby byli spravedliví a odpoutaní, horliví a zapálení.“

„Vpravdě, je vám uloženo uspořádat slavnost jedenkrát za měsíc, i kdyby byla podávána pouze voda; neboť Bůh se rozhodl spojit srdce prostřednictvím pozemských i nebeských prostředků.“

„Ó vy věrní služebníci Odvěké Krásy! V každém cyklu a zřízení byla slavnost podporována a milována, a prostírání stolu pro milovníky Boha bylo považováno za chvályhodný čin. Toto obzvláště platí dnes, v tomto neporovnatelném zřízení, v tomto nejštědřejším věku, kdy je slavnost vysoce vyzdvihována, neboť je vpravdě započítána mezi taková setkání, která jsou pořádána, aby uctívala a oslavovala Boha. Zde se zpívají svaté verše, nebeské ódy a chvalozpěvy, srdce je oživeno a uneseno od sebe sama.“

„Světový řád Bahá’u’lláha zahrnuje všechny části lidské společnosti; spojuje duchovní, administrativní a společenské procesy života a směřuje lidské projevy v jejich různorodých formách k vytvoření nové civilizace. Slavnost devatenáctého dne obsahuje všechny tyto aspekty na samém základě společnosti. Funguje na vesnici, ve městě, ve velkoměstě a je to instituce, jejímiž členy jsou všichni lidé Bahá. Má za cíl šířit jednotu, zajišťovat pokrok a podporovat radost.“

„Mezi důležité aspekty přípravy na Slavnost patří vhodný výběr čtení, určení dobrých čtenářů předem a smysl pro důstojnost při přednesu i přijímání duchovního programu. Náš zážitek velmi ovlivňuje i pozornost věnovaná výběru prostředí, ve kterém se Slavnost bude konat, ať už je to venku, nebo uvnitř. Čistota, uspořádání prostoru praktickým a dekorativním způsobem – to vše hraje důležitou roli. Znakem dobré přípravy je také přesnost.Úspěch Slavnosti závisí do velké míry na kvalitě přípravy a účasti jednotlivce. Milovaný Mistr nabízí následující radu: ‚Slavnostem devatenáctého dne přikládejte velkou váhu, aby milovaní Pána a služebnice Milosrdného mohli při těchto příležitostech obrátit své tváře ke Království, zpívat chvalozpěvy, úpěnlivě prosit o Boží pomoc, radostně okouzlit jeden druhého a růst v čistotě a svatosti, ve strachu z Boha a v odolnosti vůči vášni a egu. Takto se oddělí od tohoto primitivního světa a ponoří se do horlivosti ducha.‘ “


6. ČÁST

„Dávat a být štědrý jsou mé přívlastky, blaze tomu, kdo se zdobí mými ctnostmi.“

„Tajemstvím oběti je to, že člověk by měl obětovat všechny své podmínky pro Božské postavení Boha. Postavení Boha je milosrdenství, laskavost, odpuštění, oběť, přízeň, milost a dávání života duchu a zapalování ohně Jeho lásky v srdcích a žilách.“


7. ČÁST

„Vyhradil si však pro Sebe města lidských srdcí, aby je mohl očistit od pozemských nečistot a umožnit jim přiblížit se k onomu posvěcenému Místu, které nikdy neposkvrní ruce nevěřících. Otvírejte, ó lidé, města lidského srdce klíčem své promluvy. Tak jsme vám podle předem stanovené míry předepsali vaši povinnost.“

„Každé slovo, jež vyplyne z úst Božích, je obdařeno takovou mocí, že může naplnit novým životem kteroukoli lidskou schránku, jste-li z těch, kdož rozumí této pravdě.“

„Bůh každému předepsal povinnost učit Jeho Věc. Kdokoli se pozvedne, aby této povinnosti dostál, nutně se musí, dříve než prohlásí Jeho Poselství, ozdobit ornamentem poctivé a chvályhodné povahy, aby jeho slova mohla přivábit srdce těch, kdož jsou jeho volání otevřeni.“

„Očekávám výsledky tohoto setkání, abych tě mohl spatřit, jak hoříš jako svíce, spaluješ sám sebe ohněm Boží lásky jako můra, pláčeš velikostí lásky a přitažlivosti jako oblak, směješ se jako louka a veselíš se jako mladý stromek ovívaný vánkem z Ráje Abhá!“

„Buďte v roznášení Poselství Toho, jenž dal rozbřesknout se Jitru Božího vedení, nespoutaní jako vítr. Považte, jak vítr, věrný tomu, co ustanovil Bůh, vane do všech krajů země, ať jsou osídlené či pusté. Pohled na opuštěnost či známky blahobytu mu nikdy nezpůsobí bolest, ani jej nepotěší. Vane všemi směry, jak mu káže jeho Stvořitel. Takový musí být každý, jenž prohlašuje, že miluje jednoho pravého Boha. Patří se, aby měl stále na očích základy Jeho Víry a pilně pracoval na jejím šíření. Pouze v zájmu Boha má hlásat Jeho Poselství a v témže duchu má přijímat jakoukoli odezvu, již jeho slova v posluchači vyvolají. Kdo přijme a uvěří, obdrží svou odměnu, a kdo se odvrátí, neobdrží nic, než svůj vlastní trest.“

„Když budete vzývat Milosrdenství Boží a očekávat, že vás posilní, vaše síla bude desetinásobná. Pohlédněte na mne: Jsem tak slabý a přesto mi byla dána síla k tomu, abych přišel mezi vás, chudý služebník Boží, kterému bylo umožněno předat vám toto poselství! Nebudu s vámi dlouho! Člověk nikdy nesmí uvažovat nad svojí slabostí, je to síla Svatého Ducha Lásky, která vám dává sílu učit. Myšlenka na vlastní slabost může vést pouze k zoufalství. Musíme se dívat výše, než jsou všechny pozemské myšlenky, odpoutat se od každé materiální myšlenky, prahnout po věcech ducha, upřít své oči na věčně štědré Milosrdenství Všemocného, který naplní naše duše radostí ze šťastné služby Jeho přikázání ‚Milujte se navzájem‘.“

„Mluv tedy, mluv na každém setkání s obrovskou odvahou. Když zahajuješ svoji řeč, obrať se nejprve k Bahá’u’lláhovi a požádej Ho o utvrzení Svatého Ducha, poté otevři ústa a řekni, cokoliv bude vnuknuto tvému srdci. Toto však učiň s co největší odvahou, důstojností a přesvědčením.“

„Bahá’í učitel musí být vtělená sebedůvěra. V tom spočívá jeho síla a tajemství jeho úspěchu. I když budete osamoceni, měli byste bez ohledu na to, jak velká je apatie lidí kolem vás, věřit tomu, že zástupy Království jsou na vaší straně a že s jejich pomocí nutně překonáte síly temna, které stojí před Věcí Boží. Proto vytrvejte, buďte šťastní a sebevědomí.“ODDÍL: PŘEDSTAVENÍ BAHÁ’Í UČENÍ2. ČÁST

„Mé jméno je ‘Abdu’l-Bahá. Moje způsobilost je ‘Abdu’l-Bahá. Moje skutečnost je ‘Abdu’l-Bahá. Moje chvála je ‘Abdu’l-Bahá. Otroctví Požehnané Kráse je mým slavným a zářivým diadémem a služba celé lidské rase mým věčným náboženstvím ... Žádné jméno, žádný titul, žádné uznání, žádnou chválu nemám a ani nikdy nebudu mít, kromě ‘Abdu’l-Bahá. Toto je moje touha. Toto je mé největší přání. Toto je můj věčný život. Toto je má nekonečná sláva.“


3. ČÁST

„Všichni lidé byli stvořeni k tomu, aby nesli kupředu stále vyspívající civilizaci.“

„Záměrem, s nímž se lidem zjevuje jeden pravý Bůh, Jeho sláva budiž velebena, je vynést na světlo drahokamy, jež ukrývá důl jejich pravého a nejvnitřnějšího nitra.“

„Boží záměr v sesílání Proroků lidem je dvojí. Prvním záměrem je vysvobodit děti lidí z temnot nevědomosti a vést je ke světlu pravého porozumění. Druhým je zaručit lidstvu pokoj a mír a poskytnout všechny prostředky, s jejichž pomocí mohou být nastoleny.“

„Lidstvo potřebuje po celý čas a za všech okolností někoho, kdo by jej nabádal, vedl jej, vyučoval jej a vzdělával.“


4. ČÁST

„Nemůže být pochybností, že všechny rasy i náboženství získávají inspiraci z téhož nebeského Zdroje a jsou poddanými jednoho Boha.“

„Stýkejte se v duchu přátelství a družnosti s následovníky všech náboženství.“

„Základním smyslem oživujícím Víru Boží a Jeho Náboženství, je spravovat zájmy a prosazovat jednotu lidského pokolení ...“

„Náboženství Boha je zde pro lásku a jednotu, neučiňte ho příčinou nepřátelství a neshod.“


5. ČÁST

„Poznání toho, kdo je Původcem všech věcí, a Jeho dosažení, je možné jen prostřednictvím poznání a dosažení těchto zářivých Bytostí, které pocházejí od Slunce Pravdy.“

„Žádný člověk, jakkoli bystrá je jeho vnímavost, nemůže nikdy doufat, že dosáhne výšin, jichž dosahuje moudrost a chápavost Božského lékaře.“

„Osoba Projevu Božího byla vždy zástupcem a mluvčím Boha. On jest vpravdě Úsvitem nejvybranějších Titulů Božích a Místem Úsvitu Jeho nejvznešenějších Vlastností.“

„Buďte dále ujištěni, že činy a skutky jednoho každého z Projevů Božích – ba cokoli se jich dotýká a cokoli mohou zjevit v budoucnu – to vše je určeno Bohem a zračí Jeho Vůli a Záměr.“


6. ČÁST

„Věčná Pravda přišla. On, pozvednuv Prapor Moci, nyní zalévá svět plným jasem svého Zjevení.“

„On jest Projev Nepoznatelného, Neviditelného z Neviditelných. Kéž byste to uhlídali!“

„Toto jest Den, kdy Nadevše Milosrdný, oděn zjevnou svrchovaností, sestoupil na oblacích poznání.“


7. ČÁST

„Každý věk má vlastní těžkosti a každá duše své touhy. Lék, jehož je světu třeba při dnešních obtížích, nemůže být tentýž jako lék, jenž může vyžadovat věk následující.“

„Zajímejte se horlivě o potřeby věku, v němž žijete, a soustřeďte své úvahy na jeho nezbytnosti a požadavky.“

„V tomto věku kypí v lidech všech národů země nový život. A přece žádný neobjevil, co jej vyvolalo, a nepochopil, co k němu dalo podnět.“


8. ČÁST

„Pokrok světa, rozvoj národů, pokoj lidí a mír všech, kdož přebývají na zemi, patří mezi principy a nařízení Boží.“

„Náboženství je vpravdě hlavním nástrojem ustanovení pořádku ve světě a míru mezi jeho národy.“

„Blahobytu lidstva, míru a bezpečí, nelze dosáhnout do té doby, dokud nebude neochvějně ustanovena jeho jednota.“


9. ČÁST

„Byl vztyčen svatostánek jednoty, nepovažujte se vzájemně za cizince. Jste ovoce jednoho stromu a listí jedné větve.“

„Tak silné je světlo jednoty, že může osvítit celou zemi.“

„Obraťte tváře k jednotě a nechte na sebe dopadat záři jejího světla. Shromážděte se a Bohu k vůli se rozhodněte skoncovat se vším, z čeho vaše spory pramení.“

„Člověku přísluší pevně se přidržovat toho, co bude šířit přátelství, laskavost a jednotu.“


10. ČÁST

„Světlem lidí je spravedlnost. Neuhaste ji protivětry útlaku a tyranie. Cílem spravedlnosti je to, aby se mezi lidmi objevila jednota.“

„Žádná záře se nemůže vyrovnat záři spravedlnosti. Závisí na ní uspořádání světa a pokoj lidstva.“

„To, co vychovává svět, je spravedlnost, protože je podpírána dvěma pilíři, odměnou a trestem. Tyto dva pilíře jsou pro svět zdroji života.“


11. ČÁST

„Ženy a muži si v očích Boha byli a vždy budou rovni.“

„Nevíte, proč jsme vás všechny stvořili z téhož prachu? Aby se žádný nevyvyšoval nad ostatní.“

„V tento Den Ruka Boží milosti odstranila všechny rozdíly. Služebníci Boží a Jeho služebnice jsou považováni za sobě rovné.“


12. ČÁST

„Není žádoucí, aby člověk zůstal bez vědomostí a dovedností, protože potom je jen planým stromem.“

„Soustřeďte svou mysl a vůli na výchovu národů a příbuzenstev země…“

„Umění, řemesla a věda povznášejí svět bytí a přispívají k jeho vznešenosti. Vědomosti jsou jako křídla lidského života a žebřík pro vzestup člověka.“

„Vpravdě, vědomosti jsou pro člověka skutečným pokladem a zdrojem slávy, štědrosti, radosti, povznesení, potěšení a obveselení.“